အမေး။ ။Mobile Legends Diamond ဝယ္ယူျပီးေသာ္လည္း၊ Gameအေကာင့္ထဲသို ့မဝင္ေရာက္လာေသးပါ၊၊