အေမး။ ။ဝယ္ယူျပီးေနာက္ Freya ကိုမည္သို့ ရယူနုိင္ပါသနည္း။