အေမး။ ။ကြ ်နု္ပ္၏ ဝယ္ယူမှု ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးေတာ္လဲ၊ ပစၥည္း(Item) မရရှိ ေသးပါ။