အမေး။ ။Emailလိပ္စာ မှား ေနတယ္(သို ့)User-ID မှား ေနပါတယ ္လို ့ေပါ ္ေနပါသည္။