အေမး။ ။Emailလိပ္စာ မှား ေနတယ္(သို ့)User-ID မှား ေနပါတယ ္လို ့ေပါ ္ေနပါသည္။အဘယ္ေျကာင့္နည္း။