အမေး။ ။ဝယ္ယူမှု ေဆာင္ရကြ္ျခင္း မအောင္ျမင္ဘဲ ေဘလ္ျဖတ္သာြးပါသည္။