အေမး။ ။ကြ ်နု္ပ္၏ ဝယ္ယူမှု အားေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လဲ၊ေငြျဖတ္သြားပါသည္။