ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໄປ​ແລ້ວ​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄື່ອງ