ខ្ញុំ​បានទិញនិង បានបង់លុយរួចហើយ តែ​មិនទាន់បានទទួល​ពេជ្រDiamonds ឬ អាយថឹមItems នៅឡើយទេ។