ខ្ញុំ​បានទិញនិង បានបង់លុយរួចហើយ តែ​មិនទាន់បានទទួល​គ្រាប់ពេជ្រ(diamonds) ឬ អាយថឹម(items)នៅឡើយទេ។