តើធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចទិញ​គ្រាប់ពេជ្រ(Diamonds) បាន​?