តើ​ខ្ញុំ​អាច​ទទួល​បាន Freya យ៉ាងដូចម្តេច នៅក្រោយពេល​ធ្វើការទិញ​មួយ​ហើយ?