ឯកសារណែនាំអំពីការ​ទិញ​គ្រាប់ពេជ្រ(diamonds) ​នៅ​ក្នុងហ្គេម Mobile Legends ដោយ​ប្រើ Smart