មាន​បញ្ហា​កំហុស Error 213 បាន​កើត​មាន​ឡើង ពេលកំពុង​ធ្វើការទិញ