តើ​ខ្ញុំ​អាច​ទទួល​វិក័យប័ត្រ ​នៃ​ការទិញ​របស់ខ្ញុំបាន​យ៉ាងដូចម្ដេច?