ខ្ញុំ​បាន​វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីម៉ែល​មិនត្រឹមត្រូវ នៅពេល​កំពុង​ទិញ​កូដ Steam Wallet នៅលើ Codashop។