[ផុតកំណត់ហើយ] បញ្ចូល 500ពេជ្រ ទទួលបានitemកូដ Free ក្នុងEra of Celestials