[သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးျဖစ္သည္] Legacy of Discordစိန္၅၀၀အထက္Top upလုပ္ၿပီး ရရွိမည့္Free Itemကုတ္