[ផុតកំណត់ហើយ] ទទួលបាន Bonus 10% បន្ថែមក្នុង Rules of Survival រាល់ការដាក់ពេជ្រតាម Codashop ចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ដល់ 27​ ខែមីនា ឆ្នាំ2019!