[သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးျဖစ္သည္]Mytel ဘီလ္ နဲ႔ ဝယ္ယူတဲ့ ဂိမ္းခ်စ္သူတေြအတကြ္ ၅၀% .. Bonus။