[သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးျဖစ္သည္]Rules of Survivalရဲ ့ ၃၀% စိန္Bonusရရှိမယ့္ အစီအစဥ္။