ေမးခနြ္း။ ။ ဘာေၾကာင့္Mytel ကတ္နဲ႔ ဝယ္ယူလို႔မရ သနည္း?