အမေး။ ။ဝယ္ယူျပီးေနာက္ Freyaလက္ေဆာင္ကို ဘယ္လို ရယူနုိင္ပါသလဲ။