[ផុតកំណត់ហើយ]ទទួល 30% បន្ថែមរាល់ថ្ងៃក្នុងRules of Survival រាល់ការដាក់ពេជ្រលើកដំបូងតាមCodashopចាប់ពីថ្ងៃទី 16 តុលា ដល់ 29 វិច្ឆិកា​ 2019!