[ផុតកំណត់ហើយ]ទទួល 40% បន្ថែមរាល់ការបញ្ចូលពេជ្រលើកដំបូងរៀងរាល់ថ្ងៃតាមCodashopចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ដល់ 27 វិច្ឆិកា​ 2019!