គ្រប់អេបហ្គេមរបស់ NetEase ក្នុងប្រព័ន្ធ iOS មិនអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមCodashopបានឡើយ ដូចជាRules of Survival, Ride Out Heroes, Eclipse Isle