ការណែនាំរបៀបដំឡើងAPK Installation សម្រាប់Android Post-Oreo