ការណែនាំពីការដំឡើងAPK Installation សម្រាប់ Android pre-Oreo