ထိုင္းနိုင္ငံတြင္းမှ DTACဖုန္းေဘလ္ျဖင့္ PUBG UCကို တိုက္ရိုက္ ဝယ္ယူနည္းလမ္းညြန္။